W ramach rozwijającego się projektu ReShape Kids Academy i dzięki Państwu zaufaniu zorganizowaliśmy kolejny projekt — półkolonie zimowe i letnie, które odbywają się cyklicznie co rok.

Najświeższe informacje o terminach otrzymasz w recepcji klubu lub na naszym facebooku.

 

Informacje:

  • opiekę dla dzieci zapewniamy od 6:00 do 16:00
  • edukacja i zabawa w sportowym stylu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 (zajęcia sportowe w tym również squash, jumping frog, warsztaty kulinarne i plastyczne, śnieżna bitwa, zwiedzanie Stadionu Górnika, lodowisko, dyskoteka i wiele innych atrakcji)
  • dzieci od lat 3 do 12
  • oferujemy wyżywienie (śniadanie, obiad, przekąska)
  • dzieci będą pod nadzorem doświadczonej kadry wychowawczo-trenerskiej.

 

Cennik:

- TURA 1 dla pierwszych 20 dzieci: 599 zł/5 dni

- TURA 2 po wyczerpaniu pierwszych 20 miejsc: 699 zł/5 dni

 

 

Regulamin półkolonii

Wychowawcy na półkoloniach dokładają wszelkich starań, by stworzyć dzieciom, jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

1. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 3 do 12 lat.

2. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców w godzinach odbywania się zajęć tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00. Opieka zapewniona jest w godzinach 6:00-16:00.

3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w specjalnym oświadczeniu.

4. W przypadku samodzielnego powrotu ziecka do domu, rodzice są zobowiązani złożyć wraz z akceptacją niniejszego regulaminu oświadczenie na piśmie w tym zakresie.

5. Uczestnicy półkolonii zimowej mają prawo do:

a) spokojnego wypoczynku,

b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu,

c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii,

d) wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu.

6. Uczestnicy mają obowiązek:

a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców,

b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,

c) brać udział w realizacji programu półkolonii zimowej,

d) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,

e) szanować mienie, pomoce dydaktyczne,

f) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków w stołówce,

g) przestrzegać zasad poruszania się po drogach,

h) posiadać strój sportowy oraz obuwie zmienne, butelkę z wodą.

7. Uczestnikowi półkolonii zimowej nie wolno oddalać się od grupy oraz opuszczać terenu półkolonii bez wiedzy i zgody wychowawcy.

8. W przypadku nienależytego zachowania się dziecka na półkolonii będą zastosowane następujące środki:

a) zwrócenie uwagi dziecku,

b) ustne przekazanie uwag rodzicom (opiekunom prawnym) o zachowaniu się dziecka.

9. W razie powtarzającego się naruszania niniejszego regulaminu przez jej uczestnika może nastąpić wykreślenie dziecka z listy uczestników bez moliwości zwrotu kosztów za niewykorzystany czas pobytu.

10. Za szkody wyrządzane przez dziecko materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni.

11. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niepotrzebnych do udziału w zajęciach.

 

PŁATNOŚĆ

13. Opłata za udział w półkolonii zimowej powinna być wniesiona maksymalnie do 7 dni od daty rezerwacji terminu półkolonii. W przypadku braku wpłaty we wskazanym terminie, dziecko zostanie skreślone z listy uczestników. Płatności ożna dokonać osobiście w recepcji klubu ReShape przy ul. Narutowicza 1 w Zabrzu lub przelewem na konto: Reshape Sp. z o.o. ul. Narutowicza 1, 41-800 Zabrze

W tytule przelewu wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz numer turnusu. Faktura VAT wystawiana jest w miesiącu dokonania płatności.

REZYGNACJA

14. W przypadku rezygnacji z udziału w półkolonii w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem turnusu uiszczona opłata za udział podlega zwrotowi w całości.

15. W przypadku rezygnacji z udziału w półkolonii najpóźniej na 4 dni robocze przed rozpoczeciem danego turnusu, uiszczona opłata za udział w półkolonii podlega zwrotowi w wysokości 50% jej całkowitej wysokości.

16. W przypadku rezygnacji z udziału w półkolonii w terinie późniejszym niż 4 dni robocze przed rozpoczęciem danego turnusu, uiszczona opłata za udział w półkolonii nie podlega zwrotowi.

17. Rezygnację należy zgłosić drogą mailową na adres: a.maslowska@reshape.pl, w temacie wiadomości wpisując "Rezygnacja z półkolonii zimowej 2022". Prosimy o zastosowanie opcji potwierdzenia odbioru/przeczytania wiadomości.


O
p
i
s

s
t
r
e
f
y
Profesjonalna kadra instruktorska

Grupa naszych instruktorów wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie będzie motywować Cię w drodze po upragnione wyniki.

Wsparcie technologiczne i medyczne

Współpracujemy z jednostkami technologicznymi i medycznymi, dzięki czemu posiadamy dostęp do najnowszych badań w branży fitness.

Darmowy dostęp do napojów izotonicznych

Dbamy o Twoją kondycję i formę w trakcie treningu, dlatego zapewniamy dostęp do napojów izotonicznych w trakcie każdego treningu.